วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมสอนเสริมคณิตศาสตร์

กศน.ตำบลไร่ส้ม  จัดกิจกรรมการสอนเสริมหมวดวิชาคณิตศาสตร์  ให้แก่นักศึกษาสายสามัญการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักศึกษาทั้งหมดรวม  ๖๒  คน  เพื่อจะได้นำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  ในวันที่  ๒๒  และ ๒๙   มกราคม  ๒๕๕๔   วันที่  ๕  และ  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  (รวม  ๔  ครั้ง)

กิจกรรมวันมาฆะบูชา

วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔
              วันมาฆะบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ซึ่งในครั้งพุทธกาลมีเหตุการณ์มหัศจรรย์  ๔  อย่างปรากฏขึ้น คือ  พระสงฆ์จำนวน  ๑,๒๕๐  รูปมาประชุมกันโดยไม่ได่นัดหมาย  พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระสงฆ์เอหิภิกขุอุปสัมปทา บวชให้โดยพระพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด  และเป็นวันเพ็ญเดือน  ๓  ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดเพียงครั้งเดียวในโลก  กศน.ไร่ส้มจึงจัดกิจกรรมเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์  โดยทำบุญใส่บาตรและเวียนเทียนในค่ำคืนวันเพ็ญนั้นด้วย